1/50 Viking Longship; ca. 9th century *build log done*